UGELBØLLE PARK

2kl

Den store grønne plan

Vi har fået tegnet en fantastisk haveplan over det nye store fælles grønne område – byens nye park og skolens uderum. Landskabsarkitekten Jørgen Larsen fra Malling har udfærdiget planen, og har skabt en smuk helhed og sammenhæng i hele området til fremtidig glæde for både by og skole – voksne og børn i Ugelbølle.

Hvis man for et øjeblik udelukkende fordyber sig i tegningen – vil man se et grønt område kranset af levende hegn, stier der snor sig i det kuperede terræn, snart åbent i landskabet og snart gennem klynger af træer, hen over en lille sø og gennem en lille cirkelformet have. Man vil se skolens byggeri, legeredskaber, læringshave, bålhytte og boldbane ligge i tæt forbindelse med hinanden i den ene ende af området og det mere landskabelige, den egentlige park, placeret i den anden ende.

Man vil også se, at der ikke er nogen tydelige skel og afgrænsninger mellem skole og park – det er tænkt sammen og tegnet som en helhed. Tanken er nemlig at hele området skal kunne bruges af alle i byen – til en tur med hunden, til at cykle/gå fra en del af byen til en anden, eller til en gåtur med de små i dagplejen, til en stille stund på en bænk, udflugt med madpakken… en tur i sandkassen, gyngerne eller på boldbanen, når skolen er lukket. Kort sagt et åbent område til rådighed og glæde for alle.

Jørgen Larsen har ikke blot placeret de enkelte dele og funktioner i området, men har også meget præcist placeret alle grønne planter og træer. Valget af vækster er overordnet tilpasset jordbundsforhold og områdets øvrige beplantning, sådan at parkområdet vil indgå og opleves som en naturlig og frodig del af landskabet. Der er dernæst valgt planter ud fra kriterier som hårdførhed, blomstring og især også ud fra deres tiltrækning af fugle.
En forårsgåtur langs den asfalterede sti vil derfor en skønne dag byde på et hvidt brus af hvidtjørn, fuglekirsebær og sargentsæble. Det hvide tema – hvidtjørn og sargentsæble – kan man genfinde rundt omkring på hele arealet og det vil være med til at skabe en oplevelse af helhed og sammenhæng. Bøgehække kranser og pakker de cirkelformede pladser til legeredskaber ind – og enkelte fuldkronede træer – lind, pil og spidsløn er nogen steder placeret som markører i de åbne områder.
Så vidt – så godt… vi ser det levende for os!

Hvor langt er vi så kommet?

Hvis man nu igen løsriver blikket fra tegningen – og i stedet kigger udenfor – ja, så fremgår det tydeligt, at der et godt stykke vej endnu!

skole1 ugelboelle-park-2 ugelboelle-park-3
ugelboelle-park-4 ugelboelle-park-5 ugelboelle-park-6

I foråret 2013 havde vi på skolen den første plantedag med børn og forældre, hvor området omkring skolens indkørsel og cykelparkering ved fælles hjælp blev plantet til med skønne æbletræer, fjeldribs og sargentsæble. Et beskyttende fodhegn langs de nye bede blev bygget – borde og bænke blev
Så det første lille, men betydningsfulde skridt er taget til stor tilfredshed for alle!

jord maskiner ugelboelle-park-1

I sommeren 2013 blev området bag parkeringspladsen og omkring sandkasser og legeredskaber drænet. Hovedstien gennem hele området blev asfalteret.
Planen er, at hele det store areal skole og park – skal sås til med den samme græsblanding. En speciel blanding, som kan tåle slid og meget færdsel.

Det fælles ansvar – Parklaug

Mange tror, at byparken tilhører skolen. Det er ikke korrekt. Det er byens park – og dermed alle borgeres grønne område. Allerede nu kan alle legeredskaber og sandkasser, som er etableret i parken
frit benyttes af alle uden for skolens åbningstid.

Syddjurs kommune ejer formelt det store byparkareal på ca. 14.000 m2 og Friskolen ejer den resterende del på ca. 10.000 m2. En betingelse for at kommunen i sin tid ville købe markarealet af lodsejerne var, at vi i byen selv skulle stå for at indrette og drive det offentlige areal. Syddjurs kommune bidrager således ikke med andet end selve jorden, som vi så til gengæld kan disponere over.
Tilbage står nu behovet for en livsvigtig plan for selve vedligeholdelsen. Kort sagt: Hvem slår plæner, passer bede, holder rent osv?

Vi har derfor stiftet et Parklaug, som kan stå for drift og vedligeholdelsen.
Den umiddelbare tanke er, at Parklauget skal bestå – ikke kun af enkeltborgere, men af de overordnede aktører i byen – nemlig Forsamlingshuset, byens grundejerforeninger samt Friskolen.

 

Hvad er det næste skridt?

Vi forstiller os, når finansieringen er på plads, at realisere endnu en del af Jørgen Larsens planteplan og primært fortsætte med at plante selve rammen omkring skole og parkanlæg – altså få plantet levende hegn langs Ryomvej og det sidste stykke ned langs Langkær. Vi vil også meget gerne plante enkelte solitærtræer, så de hurtigst muligt kan komme i vækst og med sin højde markere sig i landskabet.

Dit bidrag er vigtigt for realiseringen

Der er indtil nu brugt mange kræfter og økonomiske ressourcer på at nå hertil hvor vi er i dag, og tiden er kommet til at åbne for flere gode idéer – og ikke mindst flere hænder.

Skolen har givet tilsagn om at dække en del af
den årlige udgift til den grundlæggende vedligeholdelse dvs. fortrinsvis græsslåning.
Landsbyrådet har i 2014 givet et bidrag og vi håber også fremover at Parklauget vil modtage
midler herfra. Men der skal langt mere til!
Vi har derfor valgt 3 muligheder for bidrag:

1. Husstandsmedlemsskab – 100 kr. årligt
2. Foreningsmedlemsskab – 1.000 kr. årligt
3. Firmamedlemsskab – 1.000 kr. årligt

Støt Byparken – meld dig ind i Parklauget!

Indbetal dit bidrag/medlemskab på  reg. nr. 9354 konto: 0000281263, og venligst påfør dit navn og din adresse. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på e-mailen info@ugelboellebypark.dk, hvis du har spørgsmål til Parklauget.

Kom og vær med til at realisere Byens park – Ugelbølle bypark!

Venlig hilsen Parklauget

Plan – Ugelbølle Bypark og Friskolen

ugelboelle-park

Siden begyndelsen af skolens byggeproces, hvor denne plan blev udfærdiget, har vi i fællesskab med Jørgen Larsen været nødt til at foretage enkelte ændringer og rokader, som ikke fremgår af denne oprindelige masterplan. F.eks. er placering af pavillonen til de mindste børn ikke med.

Vedtægter for Ugelbølle Parklaug

Du kan finde vedtægterne for Ugelbølle Parklaug her.