Ugelbølle Vandværk

I/S Ugelbølle Vandværk forsyner Ugelbølle By og de omkringliggende landområder med vand. Forsyningsområdet afgrænses i store træk af Herredsvej, Tangvej, Strandvejen, Gl. Løgtenvej, Balevej, Motortrafikvejen og mod øst omfatter forsyningsområdet Overgårdsparken og Østergårdsparken.

Vandet er af fin kvalitet, som overholder de krav, der stilles til almene vandværker. Vandets hårdhed er ca. 9,00 dH som betegnes som blødt vand. Dette gør, at der i forhold til de fleste andre steder, kan anvendes mindre sæbe ved vask og opvask.

Indholdet af Fluorid er på 0,90 mg/l. Oplysningen kan videregives til jeres tandlæge.

Vandet indvindes dels ved radiomasten på Balskovhøjvej og dels i et område i Mørke Mose. Normalt oppumpes ca. 90% af forbruget i Mørke og 10% ved radiomasten.

I Mørke Mose er der en boring og ved radiomasten er der 2 boringer.

Vandbehandlingen sker på værket ved radiomasten, hvor vandet beluftes og filtreres og derfra oppumpes til et reservoir. Herfra sker forsyningen direkte til forbrugerne uden pumper. Vandspejlet i beholderen er ca. kote 100 m. Det er denne højde, der bestemmer trykket hos den enkelte forbruger. Der er enkelte steder i forsyningsanlægget monteret trykreduktionsventiler for at reducere trykket. I 2005 er der etableret et trykforøgeranlæg ved den seneste udstykning på Gåsebakken.

Reservoiret rummer mellem 200 og 300 m3 vand, hvilket svarer til et forbrug i ca. 36 timer. Anlægget er derfor ikke forsynet med nødstrømsanlæg, da alle vil kunne få vand i dette tidsrum under eventuelle strømafbrydelser.

Anlægget styres og overvåges af et SRO-anlæg, der videregiver alarmer til driftslederen, således at reparationer kan iværksættes hurtigst muligt.

Der opkræves a conto bidrag 4 gange årligt. Vandværket er tilmeldt PBS og betalingen kan ske via jeres bank ved automatisk træk. Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kan der rettes henvendelse til den driftsansvarlige på telefon 86 37 17 65

Afregningen sker efter måler, som indberettes af forbrugerne ved selvaflæsning på kort udsendt af vandværket en gang årligt. Denne aflæsning danner grundlag for opkrævningen af diverse afgifter for spildevand.

Yderligere informationer om vandværket og vandkvaliteten kan fås på vandværkets egen hjemmeside